جاوید پیمان گیو

Menu

خدمات طراحی و نظارت بر اجرای پروژه اتصال ریلی کارخانه روغن کشی نابدانه در سمنان به شبکه راه آهن سراسری

کارفرما : کارخانه روغن کشی ناب دانه سمنان

مشاهده کنید

خدمات طراحی و نظارت بر اجرای پروژه اتصال ریلی کارخانه سیمان جوین به شبکه راه آهن سراسری

کارفرما :کارخانه سیمان جوین

مشاهده کنید

مطالعات مقدماتی طرح اتصال ریلی کارخانه های روغن کشی نازگل ماهیدشت و سیمان سامان غرب در کرمانشاه به شبکه راه آهن سراسری

کارفرما : کارخانه های روغن کشی نازگل ماهیدشت

مشاهده کنید

مطالعات مقدماتی طرح اتصال ریلی مجتمع فولاد گیلان به شبکه راه آهن سراسری

کارفرما : مجتمع فولاد گیلان

مشاهده کنید

مطالعات مقدماتی طرح اتصال سایت شرکت نوید جوجه گیلان به شبکه راه آهن سراسری (از طریق ایستگاه راه آهن سراوان)

کارفرما : شرکت نوید جوجه گیلان

مشاهده کنید

مطالعات مقدماتی طرح اتصال سایت قند و شکر اقلید به شبکه راه آهن سراسری

کارفرما : سایت قند و شکر اقلید

مشاهده کنید