Menu

رویکرد شرکت جهت پیاده سازی نظام مدیریت پروژه مبتنی بر PMBOOK

تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می گویند. به بیان دیگر مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرآیندهایی هم چون فرآیندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می پذیرد.

امروزه اهمیت و نقش مدیریت پروژه در تمامی مباحث، به حدی است که می توان با قاطعیت اذعان داشت صرف داشتن علم و دانش برای انجام یک پروژه به تنهایی و بدون استفاده از فرآیندهای مدیریت پروژه انجام با کیفیت و به موقع پروژه را تقریباً غیرممکن می سازد. از اینروست که در سالیان اخیر مدیریت پروژه به صورت یک دانش چند وجهی به یاری شرکتها، موسسات و سازمانها شتافته تا در انجام هر چه بهتر پروژه ها موفق گردند.

این مهندسین مشاور نیز بر پایه دانش مدیریت پروژه بر اساس آخرین استانداردهای مدیریتی رایج (PMBOK) که توسط موسسه PMI آمریکا بنا نهاده شده است، تلاش دارد تا انجام پروژه ها در مدت زمان برنامه ریزی شده و با بالاترین کیفیت صورت پذیرند.

شرکت در دوره های آموزشی، اخذ مدارک و گواهینامه های لازم و استفاده عملی و علمی از آنها در پروژه های اجرایی شرکت توسط مدیران این مجموعه توسط برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت انجام شده است و همچنین استفاده از نرم افزارهای کنترل پروژه MSP که ارتباط بسیار نزدیک با علم مدیریت پروژه داشته و به عبارتی ابزار انجام مدیریت پروژه می باشد، در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

بدین ترتیب از ابتدای معرفی پروژه تا انتهای آن به عنوان یک محصول به کارفرما، مدیر پروژه فرآیند پیشرفت پروژه را از طریق دانش مربوطه رصد، کنترل و راهبری می نماید تا علاوه بر استفاده بهینه از منابع مجموعه (شامل نیروی انسانی و ....)، پروژه در چهارچوب شرح خدمات، با کیفیت مطلوب و در مدت زمان برنامه ریزی شده انجام گیرد.

پنجره را رو به ما باز کنید

می توانید به ما پیام دهید و پروژه هایتان را با ما در میان بگذارید ، کارشناسان جاوید پیمان گیو در ارائه راه حل و مشاوره با شما در ارتباط هستند.